Projekt pod nazwą : „Wdrożenie innowacyjnej technologii automatycznego malowania proszkowego w firmie Next Spółka Cywilna w Policach” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie wzrost konkurencyjności i innowacyjności Wnioskodawcy na rynku krajowym i międzynarodowym przedsiębiorstwa NEXT spółka cywilna poprzez wdrożenie innowacyjnych usług malowania proszkowego oraz wdrożenie nowego produktu. Cel główny projektu zostanie osiągnięty w wyniku realizacji celów szczegółowych, do których należą:

– zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu malowania proszkowego

– wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych (w kontekście ich znacząco udoskonalonych cech i funkcjonalności) produktów

Rezultaty projektu: Wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej, osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w wyniku realizacji projektu, wzrost zatrudnienia

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 2 031 000,00 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi: 999 861,30 zł.